این اثر تاریخی و فرهنگی با توجه به نقشه های اولیه و نیز نوع سازه پس از طراحی ُ احیاء و مرمت و نیز تاییده کمیته فنی میراث فرهنگی استان ُ مورد بازسازی قرار گرفت.